Loading

Our street survey in Platamonas

On Thursday, October 20, we went to Plantamonas, a city near our hotel San Panteleimon. We were divided into groups of several people in accordance with previous divisions during school presentations.Then we asked a few questions to passers-by about the natural heritage of Greece.

Read More

The Olympic Riviera is a 70-kilometer stretch of beaches off the coast of the Gulf of Termaya, Aegean Sea. It is located in the eastern part of Macedonia and is a popular tourist destination due to its attractive views, encompassing mountains and sea.

Read More

Podczas naszej greckiej podróży mieszkamy w hotelu San Pantaleimon znajdującego się na Riwierze Olimpijskiej. W czasie  naszych zajęć terenowych poznajemy piękno wybrzeża w tym niesamowitą florę okolicy. Niesamowitą o tyle, że w dużym stopniu różną od znajomej nam – polskiej. Read More

The Thessalian Plain

Thessalian Plain Passing by Mateor it is worth to stop for a moment in a pretty and charming place, which is the Thessalian Plain. Flat lowland surrounded like the giant bowl by mountain ranges. On the south – Othirs, on the north – Olimp and Antichassia, and on the east – Ossa and Pelion. Read More

Endangered species and environment protection

The Aegean Sea is an elongated embayment of the Mediterranean Sea between Europe and Asia. It is located between the Balkans and Anatolia, and covers an area of some 215,000 square kilometres. In the north, the Aegean is connected to the Marmara Sea and the Black Sea by the straits of the Dardanelles and the Bosphorus. Read More

As part of the project “Earth – common good” foreign student’s mobility in Greece our team have been asked to conduct a questionary in which we quaere passersby in Platamonas city about climate crisis knowledge and environmental risks. Among respondents were different age class people in age from 15 to 60 years. Interviewees were asked to give an answer in a scale from 1 to 5 where numbers meant:

1 – definitely not

2 – probably not

3 – does not have influence / does not matter

4 – yes

5 – definitely yes

Read More

Earth a common good?

Every day, the earth’s environment is destroyed. The seas are littered and the air is polluted. But does anyone care? As it turns out, fortunately yes! There are many environmental programmes around the world to educate the public on how to care for our planet and make it last as long as possible. International organisations such as UNESCO, the European Union and the United Nations.

Read More

Zagrożone gatunki i ochrona przyrody w obrębie Morza Egejskiego

Morze Egejskie to akwen położony na egejskiej płycie tektonicznej. Usytuowany między Półwyspem Bałkańskim, Azją Mniejszą a wyspami Kretą, Karpatos i Rodos. W skali światowej Morze Egejskie nie jest morzem dużym – jego powierzchnia wynosi zaledwie 191 tysięcy kilometrów kwadratowych. Read More

Nizina Tessalska

Przejeżdżając przez Meteory warto zatrzymać się na chwile w pięknym i urokliwym miejscu, którym jest Równina Tessalska. Płaska nizina otoczona jest niczym gigantyczna misa masywami górskimi. Na południu Othris, na północy Olimp i Antichassia, a na wschodzie Ossa i Pelion.

Read More

Riviera olimpijska jest rozciągajacym się na 70 kilometrów pas plaż u wybrzeża Zatoki Termajskiej, morza Egejskiego. Znajduje się we wschodniej części Macedonii i jest on chętnie odwiedzanym przez turystów miejscem, ze względu na atrakcyjne widoki, obejmujące góry i morze. Swoją nazwę zawdzięcza Olimpowi, który jest stalą częścią krajobrazu tamtejszej okolicy.

Read More

Około 60 milionów lat temu, podczas paleogenu, nastąpiła seria ruchów ziemi. Wypchnęła ona w górę dno morskie, tworząc płaskowyże oraz wiele pionowych linii uskoków w grubych warstwach piaskowca. Masywne filary skalne powstały w wyniku działania wody, wiatru i ekstremalnych temperatur na pionowych uskokach. Co niezwykłe, ten typ tworzenia konglomeratów i wietrzenia jest ograniczony tylko do tak specyficznie zlokalizowanych obszarów otaczających góry.

Read More

Ziemia wspólne dobro?

Każdego dnia środowisko naturalne ziemi jest niszczone. Morza zaśmiecane, a powietrze zanieczyszczane. Ale czy ktoś się tym przejmuje? Jak się okazuje, na szczęście tak! Na świecie jest wiele programów proekologicznych, które mają za zadanie edukowanie społeczeństwa jak dbać o naszą planetę oraz sprawić, aby służyła nam jak najdłużej. Międzynarodowe organizacje, takie jak: UNESCO, Unia Europejska, czy też ONZ.

Natural heritage is an ecosystem that offers beautiful landscapes, is home to a large number of species that need them to live and, in general, a place that can contribute a lot to society from various aspects. In terms of tourism and economy, many well-preserved places attract people from all over the world. This generates the economy of natural tourism. On the other hand, it also provides a lot of information from a scientific point of view. It is a collection of natural assets that are located in the national territory.
It is a natural area where human influence is least possible and seeks to preserve all the inherent qualities of nature, limiting any activities that could harm the ecological balance.

The scale according to which respondents answered:

1- definitely not
2- rather not
3- has no impact/no significance
4- yes
5- definitely yes

Read More

SURVEY GREECE

RENEWABLE ENERGY SOURCES AND ECOLOGY

On the 19th of October 2022 in Platamonas, Greece, a survey about the renewable energy sources and ecology was conducted. It was ment to analyse the opinions of citizens in these subjects. The questions related to social, political and economic matters.

14 people of different age took part in the research.

Read More

ANKIETA GRECJA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I EKOLOGIA

Dnia 19 października 2022r. w Platamonas, w Grecji, przeprowadzono ankietę na tematy związane z ekologią oraz odnawialnymi źródłami energii. Ankieta miała na celu zbadanie opinii mieszkańców miasta na ten temat. Pytania dotyczyły kwestii społecznych, politycznych oraz gospodarczych. W badaniu wzięło udział 14 osób w różnym wieku. Read More

Dziedzictwo naturalne to ekosystem, który oferuje piękne krajobrazy, jest domem dla dużej liczby gatunków potrzebujących ich do życia i, ogólnie rzecz biorąc, miejscem, które może wiele wnieść dla społeczeństwa z różnych aspektów. W aspekcie turystycznym i gospodarczym wiele dobrze zachowanych miejsc przyciąga do siebie ludzi z całego świata. To generuje ekonomię naturalnej turystyki. Z drugiej strony, dostarcza również wielu informacji z naukowego punktu widzenia. Jest to zbiór aktywów przyrodniczych, które znajdują się na terytorium kraju. Jest to obszar naturalny, w którym wpływ człowieka jest najmniej możliwy i stara się zachować wszystkie nieodłączne cechy przyrody, ograniczając wszelkie działania, które mogłyby zaszkodzić równowadze ekologicznej.

Skala, według której odpowiadali ankietowani:

1- zdecydowanie nie
2- raczej nie
3- nie ma wpływu/bez znaczenia
4- tak
5- zdecydowanie tak

Read More

About 60 million years ago, during the Paleogene, a series of earth movements. It pushed up the seabed, creating plateaus and creating many vertical fault lines in the thick layers of sandstone. The massive rock pillars are formed by weathering of water, wind and extreme temperatures at vertical faults. Unusually, this type of conglomerate formation and weathering is limited to relatively localized areas surrounding mountains. Read More

W ramach projektu “Ziemia wspólne dobro”- zagranicznej mobilności ucznów w Grecji, nasza grupa musiała przeprowazić ankietę, w której zadałyśmy prezchodnią w greckim mieście Palatamonas, pięć pytań dotyczących wiedzy na temat kryzysu klimatycznego i zagrożeń dla środowiska. Wśród ankietowanych znajdowały się osoby z różnych grup wiekowych, od 15 lat do wieku 60+. Ankietowani mieli odpowiadać na pytania w skali od 1 do 5, gdzie poszczególne liczby oznaczały:

1- Zdecydowanie nie

2- Raczej nie

3- Nie ma wpływu/ Nie ma znaczenia

4- Tak

5- Zdecydowanie tak

Read More